Privacy

Privacy

Omdat het belangrijk is!

Omdat het belangrijk is!

Privacyverklaring RAES Media

RAES Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.raes-media.nl
Beeldsweg 17 Y
3214 VA Zuidland
Nederland

De heer R. Kleingeld is de Functionaris Gegevensbescherming van RAES Media. Hij is te bereiken via administratie@raes-media.nl.

Handelsnamen

Deze privacyverklaring is onverkort van toepassing op al onze handelsnamen, waaronder:
- RAES Media
- Ralph Kleingeld - Photography

Persoonsgegevens die wij verwerken

RAES Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam (personalia)
- Geslacht (personalia)
- Geboortedatum (personalia)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RAES Media verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)
- Beeldmateriaal, foto's en/of video's

Onze website(s) en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@raes-media.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RAES Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om uw opdracht uit te voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- RAES Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u ons hiervoor toestemming geeft of met ons overeenkomt gebruik te maken van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

RAES Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RAES Media) tussen zit.

RAES Media gebruikt computerprogramma's en -systemen voor beeldbewerking, registratie en verwerking van gegevens. De bestanden (en back-ups) worden gebruikt, opgeslagen en bewaard op een computer die beveiligd is door middel van actuele en up-to-date beschermingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RAES Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

Personalia > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
Beeldmateriaal, foto's en/of video's > tot 3 maanden na afhandeling bestelling/opdracht
Adresgegevens > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
Telefoonnummer > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
E-mailadres > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
Bankrekeningnummer > tot 7 jaar na afhandeling bestelling/opdracht
IP-adres > tot maximaal 2 jaar na verkrijging
Internetbrowser en apparaat type > tot maximaal 2 jaar na verkrijging

Delen van persoonsgegevens met derden

RAES Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RAES Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RAES Media gebruikt geen cookies op haar website(s). Op die websites worden ook geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social media bedrijven.

Deze privacyverklaring is - waar mogelijk - ook van toepassing op onze social media accounts. Bij het gebruik van die social media platforms worden mogelijk wel cookies geplaatste conform de gebruikersvoorwaarden van die social media platforms. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media platforms om te weten hoe zij met uw privacy omgaan:

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- Mastodon
- Bluesky

Gegevens digitaal verzenden

Voor verzending van digitaal beeldmateriaal, foto's en/of video's maakt RAES Media - indien nodig - gebruik van WeTransfer. RAES Media vraagt u hier altijd toestemming voor. De verzonden gegevens worden binnen enkele dagen automatisch gewist.

Lees de privacyverklaring van WeTransfer om te weten hoe zij met uw privacy omgaan:

- WeTransfer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RAES Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@raes-media.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RAES Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RAES Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@raes-media.nl.